ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം

സുഹൃത്തുക്കളേ,

സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഈ ലോകമാതൃഭാഷാദിനത്തിൽ (ഫെബ്രുവരി 21ന്)  തുടക്കമാവുകയാണ്.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/digital-literacy-program-inauguration/
3 Likes