നിർദ്ദേശിത നോൺ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ചട്ടക്കൂടിനൊരാമുഖം

വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത ഏതു ഡാറ്റയും നോൺ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ നോൺ-പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ (എൻ.പി.ഡി) എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുപെടുമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവണ്മെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശിത നോൺ-പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ചട്ടക്കൂട് പറയുന്നത്.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/npd-primer-ml/
2 Likes