ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തെ സ്വകാര്യതയും ഡയാസ്പൊറ യാത്രയും

ഡയസ്പൊറ എന്ന സ്വതന്ത്രവികേന്ദ്രീകൃതസോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കും ഡിജിറ്റല്‍ ആശയവിനിമയരംഗത്ത് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യവും പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനായി ഡയസ്പോറ യാത്ര ജനുവരി 28നു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും തുടങ്ങുകയാണു്. ഈ സംരഭത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പങ്കാളിയാണു സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് . ഡയസ്പോറ യാത്രയ്ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയിലിന്റെ കുറിപ്പു് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/diaspora-yatra/