എസ്എംഎസ് തീവെട്ടിക്കൊള്ള; നഷ്ടക്കച്ചവടം കല്ലുവച്ചനുണ

സെബിൻ ഏബ്രഹാം ജേക്കബ്

ഓപ്പൺ ഇന്റർനെറ്റും ന്യൂട്രാലിറ്റിയും: തർക്കങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറം എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗം


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/sms_is_outright_robbery/