സ്വനലേഖ ഇനി വിൻഡോസിലും മാക്കിലും

ലിനക്സിലെ സ്വനലേഖ എന്ന ടൈപ്പിങ്ങ് ടൂൾ ഇനി വിൻഡോസിലും മാക്കിലും ലഭ്യമാകും. ലിപ്യന്തരണം(Transliteration)  സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ എഴുത്തുപകരണം ലിനക്സ് ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ്. കീമാൻ എന്ന ടൂളിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിനെ വിൻഡോസ്, മാക് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്  രമേഷ് കുന്നപ്പുള്ളി.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/swanalekha-in-windows-mac/