ദേവഗിരി കോളേജില്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഏകദിന ശില്പശാല നടത്തി

06/10/2015നു് ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോടു് ദേവഗിരി സെയിന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജ് (ദേവഗിരി കോളേജ്) ലൈബ്രറിയും മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സംയുക്തമായി നടത്തിയ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ശില്പശാലയ്ക്കു് സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വം നൽകി.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/malayalam-computing-oneday-workshop/