ചാക്യാന്മാരി‍ൽ നിന്നു ചളിയന്മാരിലേക്കു്...

സെബിൻ എ ജേക്കബ്

മലയാളഭാഷയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ നവഭാവുകത്വങ്ങളെയും പരിണാമങ്ങളെയും പറ്റി സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പ്രസിഡന്റ് സെബിന്‍ എ ജേക്കബ് സമകാലികമലയാളം വാരിക ഓണപ്പതിപ്പില്‍ എഴുതിയ ലേഖനം.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/evolving-digital-grammar-of-malayalam/