സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങലിനു് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മഹർഷി ബാദരായൺ വ്യാസ് സമ്മാൻ അവാർഡ്

രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഈ വർഷത്തെ മഹർഷി ബാദരായൺ വ്യാസ് സമ്മാൻ അവാർഡ്, സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് കൂട്ടായ്മയിലെ സജീവപ്രവർത്തകനായ  സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങലിനു്. മലയാളം ഭാഷാമേഖലയിലെ കാതലായ സംഭാവനകൾക്കാണ് അവാർഡ്. മുപ്പത് വയസ്സിനും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള യുവപ്രതിഭകൾക്ക് സംസ്കൃതം, പേർഷ്യൻ, അറബി, പാലി, ശ്രേഷ്ഠഭാഷകളായ ഒറിയ, കന്നഡ, തെലുഗു, മലയാളം എന്നീ മേഖലകളിലെ സ്തുത്യർഹമായ സംഭാവനകൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ അവാർഡ് 2016 ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/santhosh-thottingal-award-malayalam/