രേഫത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പഴയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളില്‍

മലയാളം ഫോണ്ടുകളും ചിത്രീകരണവും - ലേഖന പരമ്പരയിലെ പുതിയ ലേഖനം


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/malayalam-rendering-and-fonts-reph-sign-chapter-2/