നിർമിതബുദ്ധിയുടെ കാലത്തെ ഭാഷാസാങ്കേതികവിദ്യ

ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.  കൈയിലൊതുങ്ങുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ഉപകരണങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന  കാലമാണിത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യരോടെന്നപോലെ സ്വാഭാവികമായി അവയോടും  സംവദിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ സിരിയും,  ആമസോണിന്റെ അലക്സയും ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റുകളായി സേവനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.  വെറും വാചാനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കായി സിനിമാടിക്കറ്റ് ബുക്ക്  ചെയ്യാനും, ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനും, മെയിലയക്കാനും, അലാറം വെയ്ക്കാനുമൊക്കെ  ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയും. വളരെ കണിശമായ  പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇവയ്ക്കുമുന്നിൽ വഴിമാറുകയാണ്.  ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല,  വിപണിസാദ്ധ്യതകൾ കണ്ട് മറ്റു പ്രാദേശികഭാഷകൾ കൂടി പഠിച്ചെടുത്തു  തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/language-technology-in-the-age-of-artificial-intelligence/