ഒ, ഓ, ഔ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം

മലയാളം ഫോണ്ടുകളും ചിത്രീകരണവും - ലേഖന പരമ്പരയിലെ പുതിയ ലേഖനം


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/vowel-signs-of-o-oo-au/