മലയാളഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കു ശക്തവും നവീനവുമായ അടിത്തറ: ചില മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

നാലാം കേരള പഠന കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് -വികസനവും പ്രയോഗവും എന്ന വിഷയമേഖല സെമിനാറിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യാ നിര്‍മ്മാണ സമീപന രേഖ


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/language-technology-approach-paper/