സ്വതന്ത്രസോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും അതിനപ്പുറവും - റിച്ചാര്‍ഡ് സ്റ്റാള്‍മാന്‍

സ്വതന്ത്ര 2014 കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ഡോ. റിച്ചാര്‍ഡ് സ്റ്റാള്‍മാന്‍ നടത്തിയ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം മൂന്നുഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു .


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/free-software-and-beyond/