മലയാളം ഫോണ്ട് ശില്പശാല

സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് നവംബര്‍ 8, 9 തിയ്യതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്‍ക്കില്‍ വച്ചു് മലയാളം ഫോണ്ട് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/font-workshop-november-2014/