ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ഫോണില്‍ സമഗ്രലിപി മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം

ആന്‍ഡ്രോയ്ഡില്‍ അധിഷ്ടിതമായ ഉപകരണങ്ങളില്‍, സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് പുറത്തിറക്കിയ സമഗ്ര ലിപി ഫോണ്ടുക​ള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഫോണ്ടുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/installing-smc-fonts-on-android-devices/