മലയാളം ഫോണ്ടുകളും ചിത്രീകരണവും - ലേഖന പരമ്പര തുടങ്ങുന്നു

മലയാളം ഫോണ്ടുകളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ സങ്കീര്‍ണ്ണമാണു്. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെയും ദക്ഷിണ പൂര്‍വേഷ്യയിലെയും ബ്രാഹ്മി ലിപിവംശത്തില്‍ പെട്ട മിക്ക ഭാഷകളെയും പോലെ മലയാളം, ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ കോംപ്ലെക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന വര്‍ഗ്ഗീകരണത്തിലാണു് ഉള്‍പ്പെടുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രീകരണം ഏകദേശം സ്ഥിരത കൈവരിച്ചുവരുന്നേ ഉള്ളൂ. നിത്യജീവിതത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ തെറ്റില്ലാത്ത മലയാളം ചിത്രീകരണവും മെച്ചപ്പെട്ട ഫോണ്ടുകളും എത്താന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടു് അധികം കാലമായിട്ടില്ല.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/malayalam-fonts-and-rendering-introduction/