ഉബുണ്ടുവില്‍ മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ?

ബാലശങ്കര്‍ സി

നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ പുതുക്കേണ്ടതെന്തുകൊണ്ട് എന്നതു നമ്മള്‍ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ വിശദമാക്കി.അതില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉബുണ്ടുവില്‍ ഫോണ്ടുകള്‍ പുതുക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയായി ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ഞാന്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . ആ റെപ്പോസിറ്ററി എങ്ങനെ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുമെന്നാണ്‍ എന്നാണു് ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതു്.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/fonts-in-ubuntu/

image