ഗായത്രി - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട്

മലയാളത്തിനായി പുതിയൊരു യുണിക്കോഡ് ഫോണ്ട് കൂടി സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് സമ്മാനിയ്ക്കുന്നു.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/gayathri-malayalam-font-release/