കേരളീയം - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട്

ഇതാ പുതിയൊരു സ്വതന്ത്ര യൂണിക്കോഡ് ഫോണ്ട് കൂടി. തലക്കെട്ടുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഈ ഫോണ്ടിന്റെ പേര് "കേരളീയം" എന്നാണു്. കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കാണു് ഈ ഫോണ്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതു്. ![](upload://ri80SSYWLw9CvpOyJyMKyJBijwm.png)


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/keraleeyam-font/