മഞ്ജരി - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട്

മലയാളത്തിനായി പുതിയൊരു യുണിക്കോഡ് ഫോണ്ട് കൂടി സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് സമ്മാനിയ്ക്കുന്നു. മഞ്ജരി എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു് സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങൽ ആണു്.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/manjari-font/