കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് മാപ്പിങ് പരിപാടി - 2.00

കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു്, ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പിയുടെ സാന്‍സദ് ആദര്‍ശ് ഗ്രാം യോജന (സാഗി) പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗൈഡ്‌ലൈന്‍സില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ സോഷ്യല്‍മാപ്പും, റിസോഴ്സ് മാപ്പും നീഡ് മെട്രിക്സും ജി ഐ എസ് വഴി ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു വേണം തയ്യാറാക്കാന്‍ എന്നു പറയുന്നു.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/koorachundu-gramapanchayath-mapping-party-2-0/